การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet

การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet และฝึกปฏิบัติด้านการเชิดหุ่นกระบอกล้านนา ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2561 • การดู 73 ครั้ง
 
ย้อนกลับ