การบรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU-EdPEx:System Approaches

การบรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU-EdPEx:System Approaches
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU-EdPEx:System Approaches ของคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดรนงลักษณ์ เฉลิมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 • การดู 82 ครั้ง
 
ย้อนกลับ