กิจกรรม Happy Soul ภายใต้โครงการ HAPPY CPAC องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กิจกรรม Happy Soul ภายใต้โครงการ HAPPY CPAC  องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Happy Soul ภายใต้โครงการ HAPPY CPAC องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขกับการทำงาน เสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร เพื่อให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน สามารถขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขึ้นได้ ซึ่งในครั้งนี้ได้นำบุคลากรสำนักฯผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปชมพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ และพิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม ในวันที่ 12 มกราคม 2561
 
เผยแพร่เมื่อ 17 มกราคม 2561 • การดู 795 ครั้ง
 
ย้อนกลับ