กิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2560

กิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2560
 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกในองค์กรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและภูมิทัศน์สถานที่ทํางาน เพื่อให้เกิดความสะอาด สุนทรีย์ในการทํางานด้านศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันพัฒนาพื้นที่อาคารสํานักงาน โต๊ะทํางานของบุคลากรแต่ละคนจากใกล้ตัวสู่บริเวณโดยรอบให้มีความสวยงาม เพิ่มพื้นที่ใช้สอย ลดความสิ้นเปลืองในการดูแลรักษา เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
กิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2560
กิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2560
กิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2560
กิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2560
กิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2560
กิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2560
กิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2560
กิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2560
กิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2560
กิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2560
เผยแพร่เมื่อ 3 มกราคม 2561 • การดู 19 ครั้ง
 
ย้อนกลับ