การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์

การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Introduction to Thai Dancing and Thai Puppetry ให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 3 มกราคม 2561 • การดู 56 ครั้ง
 
ย้อนกลับ