งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “นางรุจิรา คอทอง” เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560

งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “นางรุจิรา คอทอง” เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มาณะแซม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งบุคลากรสำนักฯ ได้จัดงานมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
 
เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2560 • การดู 34 ครั้ง
 
ย้อนกลับ