การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี พ.ศ. 2560

การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี พ.ศ. 2560
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดส่งรถกระทงใหญ่และขบวนแห่ เข้าร่วมในประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์และเสาร์ที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560

 
เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2560 • การดู 38 ครั้ง
 
ย้อนกลับ