การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560

การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีสั่งการระบบ CMU e Document โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากงานสารบรรณและธุรการกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ในการอบรมดังกล่าว ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2560 • การดู 110 ครั้ง
 
ย้อนกลับ