ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559
 
ตามที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการมอบรางวัล "ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 " เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินล้านนาที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 " ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 1. พระครูโกวิทธรรมโสภณ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2. นายบุญศรี รัตนัง สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 3. นายประพันธ์ แก้วเก๋ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 4. นายสายัณห์ คำทิพย์โพธิ์ทอง สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 5. นายจันทร์ หน่อท้าว สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 6. นางดวงกมล ใจคำปัน สาขาหัตถกรรมพื้นบ้าน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file170401111358.pdf

เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2560 • การดู 89 ครั้ง
 
ย้อนกลับ