ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว อาจารย์ผู้สอนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และนักศึกษากระบวนวิชา ๑๕๙๓๕๑ : สังคมและวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา เพื่อให้ทราบถึงเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมล้านนาในมิติทางวัฒนธรรมที่เคลื่อนไหว ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ความหมายต่างๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมของล้านนาผ่านกรอบคิดต่างๆ ทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วิทยา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมของล้านนาในชีวิตประจำวัน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 30 มีนาคม 2560
 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2560 • การดู 17 ครั้ง
 
ย้อนกลับ