โครงการพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม (การประชุมสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับนานาชาติ) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียนาม

โครงการพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม (การประชุมสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับนานาชาติ) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียนาม
 
คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ได้รับเชิญจาก Hue Monument Conservation Center เมืองมรดกโลก ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนและหารือในการริเริ่มโครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในอนาคตร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือจากต่างชาติ ตามแนวทางโครงการพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2560 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2560 • การดู 85 ครั้ง
 
ย้อนกลับ