นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
คณาจารย์และนักศึกษาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมภายในไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 69 คน เข้าศึกษา เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา เพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้รู้จักและเรียนรู้รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาจากสถานที่จริง ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2560 • การดู 94 ครั้ง
 
ย้อนกลับ