ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.สุรัตน์ จงดา

ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.สุรัตน์ จงดา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.สุรัตน์ จงดา อาจารย์ประจำวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อหุ่นไทย และฝึกปฏิบัติการเชิดหุ่นกระบอกของไทย ให้แก่นักศึกษาวิชาศิลปะหุ่นเอเชีย คณะวิจิตรศิลป์ ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2560 • การดู 125 ครั้ง
 
ย้อนกลับ