พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานดังกล่าวได้มีพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2559 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ในปี 2559 พิธีมอบกิตติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ พิธีมอบรางวัลกองทุนอธิการบดี ประจำปี 2559 และพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 กลุ่มสาขาวิชา นอกจากนี้คณะผู้บริหารของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักฯ ได้เข้ารับมอบกิตติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธาน และเป็นผู้มอบกิตติบัตรดังกล่าว ทั่งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและประกาศเกียรติคุณที่คณะผู้บริหารได้เสียสละเวลาและแรงกายทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถในการบริหารงานของส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้ ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2560 • การดู 107 ครั้ง
 
ย้อนกลับ