ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปีพ.ศ.2559 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคล ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมด้านการแสดง และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ซึ่งรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติของผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2552 โดยคัดเลือก และมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ให้กับศิลปินพื้นบ้าน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. สาขาของรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 1.1 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1.2 สาขาภาษาและวรรณกรรม 1.3 สาขาทัศนศิลป์ 1.4 สาขาประติมากรรม 1.5 สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 1.6 สาขาศิลปะการแสดง และการขับขานพื้นบ้าน 2. คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 2.1 เป็นชาวล้านนามาแต่กำเนิด และ/หรือ 2.2 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาไม่น้อยกว่า 20 ปี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ของสังคม 2.3 ไม่มีประวัติด่างพร้อยในด้านศีลธรรม เป็นผู้ตั้งมั่นในคุณธรรมและมีจริยธรรม ที่ดีงาม เป็นแบบอย่างของคนในสังคม 3. การเสนอประวัติและผลงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล ภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 3.1 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ.2559จะต้องจัดทำประวัติและผลงาน เป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม 3.2 บันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นไฟล์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ลงบนแผ่นซีดี 3.3 บันทึกภาพประกอบข้อมูลประวัติและผลงาน เป็นไฟล์ jpg ที่คมชัด ลงแผ่นซีดี 3.4 นำส่งมายังสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ (053) 943638 / โทรสาร (053) 222680 ภายในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 4. การประกาศผลการพิจารณา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ.2559 จะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯ และจะประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 1 เมษายน 2560 ให้ผู้ได้รับการพิจารณาทราบโดยตรง และทางเว็บไซต์ art-culture.cmu.ac.th โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 5. การมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยผู้ได้รับรางวัล จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังต่อไปนี้ 5.1 โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5.2 เงินรางวัล 5.3 นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ประวัติ และผลงานศิลปิน 6. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ (053) 943638 / โทรสาร (053) 222680 ดาวน์โหลดประกาศการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 ได้ตามไฟล์ PDF ด้านล่างนี้
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file170106133451.pdf

เผยแพร่เมื่อ 6 มกราคม 2560 • การดู 13 ครั้ง
 
ย้อนกลับ