พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 22

พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 22
 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 22 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จำลอง ดิษยวณิช กล่าวรายงานการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 50 คน โดยมีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2559 ณ สถาบันพิโมกขมุข ซอยวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 • การดู 88 ครั้ง
 
ย้อนกลับ