พิธีอัญเชิญพระแม่โพสพและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บุพการี (หลองข้าวนันทขว้าง) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

พิธีอัญเชิญพระแม่โพสพและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บุพการี (หลองข้าวนันทขว้าง) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีอัญเชิญพระแม่โพสพและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บุพการี (หลองข้าวนันทขว้าง) ที่ได้รับการสนับสนุนจากนางโสภา เมืองกระจ่าง (ทายาทตระกูลนันทขว้าง) ในการบริจาคหลองข้าวของต้นตระกูล จำนวน 1 หลัง ทั้งนี้หลองข้าวโบราณ(หลองข้าวนันทขว้าง) จากอำเภอป่าซาง เป็นหลองข้าวที่มีขนาดใหญ่ มีเอกลักษณ์ของความเป็นหลองข้าวโบราณล้านนาที่โดดเด่น สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำการศึกษา โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการบอกกล่าวพระแม่โพสพ และบุพการีผู้เป็นเจ้าของหลองข้าวนันทขว้าง และความเป็นสิริมงคลก่อนการรื้อถอน ขนย้าย และปลูกสร้างหลองข้าวโบราณ จากอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มายังพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 
เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 • การดู 146 ครั้ง
 
ย้อนกลับ