การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559

การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ที่เข้าตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงาน ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 
การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559
การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559
การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559
การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559
การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559
การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559
การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559
การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559
การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559
การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559
การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559
การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559
การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559
เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2559 • การดู 10 ครั้ง
 
ย้อนกลับ