การประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

การประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
 
โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 " ล้านนากับเพื่อนบ้าน" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 8 ด้านล้านนาคดีศึกษา และแสดงให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการเสนอผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 8 ด้านล้านนาคดี การเสวนาร่วมกับองค์กรและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การจัดนิทรรศการพร้อมกับการสาธิตและการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกถา และมีวิทยากรจากองค์กรและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิลุ่มน้ำโขง อาทิ มหาวิทยาลัยสุพานุวง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หอสมุดแห่งชาติลาว พุทธสมาคมแห่งมณฑลยูนนาน (เชียงรุ่ง สิบสองปันนา) และสถาบันไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมถึงนักวิชาการและนักวิจัยจากโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเสวนาในงานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 13 กันยายน 2559 • การดู 153 ครั้ง
 
ย้อนกลับ