การศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

การศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิปวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
 
เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2559 • การดู 140 ครั้ง
 
ย้อนกลับ