คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ นำนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน  ชั้นปีที่  5 จำนวน  88 คน และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท วิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาคาร ชั้นปีที่ 1 จำนวน 4 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ควบคุม เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ และสัมผัสแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  และวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  ในวันที่ 16 กันยายน 2563 พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 16 กันยายน 2563 • การดู 61 ครั้ง
 
ย้อนกลับ