การประชุมกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง ในการซ่อมบำรุงตัวอาคารเรือนไทลื้อหม่อนตุด และหลองข้าวสารภี

การประชุมกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง ในการซ่อมบำรุงตัวอาคารเรือนไทลื้อหม่อนตุด และหลองข้าวสารภี
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมกำหนดของเขตของงาน(TOR) และราคากลาง ในการซ่อมบำรุงตัวอาคารเรือนไทลื้อหม่อนตุด และหลองข้าวสารภี ร่วมกับนายชัยภูมิ กีฬาแปงหัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง หัวหน้าหน่วยคุมงานและประมาณราคา และนางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์หัวหน้าหน่วยสถาปัตยกรรม สถาปนิก กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรสำนักฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการดำเนินการภายใต้โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ภายใต้ทุนรางวัล AFCP 2019 – 2021 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2563 • การดู 73 ครั้ง
 
ย้อนกลับ