การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติของผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา และเป็นผู้สร้างประโยชน์แก่สังคมด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2563 • การดู 70 ครั้ง
 
ย้อนกลับ