ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การขยายเวลางดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การขยายเวลางดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เรื่อง การขยายเวลางดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-------------------------

อ้างถึง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 3 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขยายระยะเวลาการปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวจากเดิมไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด นั้น

 

เพื่อปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 3 จึงขอขยายเวลางดการเปิดให้บริการการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 

ประกาศ ณ วันที่  30  เมษายน พ.ศ.2563

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศขยายเวลางดให้บริการพิพิธภัณฑ์-31 พฤษภาคม 2563.pdf

เผยแพร่เมื่อ 30 เมษายน 2563 • การดู 405 ครั้ง
 
ย้อนกลับ