แจ้งประกาศปรับเปลี่ยนกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์

แจ้งประกาศปรับเปลี่ยนกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์
 

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์

------------------------- 

 

เนื่องด้วย พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศค่าฝุ่นควัน PM 2.5 ที่เกิดขึ้นและมีค่าฝุ่นควันที่วัดได้ปริมาณสูงในจังหวัดเชียงใหม่ และทำให้เกิดความเสี่ยง กอรปกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบที่เสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรง นั้น

 

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้

1. การอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา (ประเภท ตำ ยำ ส้า) วันที่ 26 – 28  มีนาคม

2563 ปรับเปลี่ยนเป็นการเผยแพร่ผ่านวีดิทัศน์การทำอาหารล้านนา (ประเภทตำ ยำ ส้า) ทางสื่อออนไลน์ ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

 

ประกาศ  ณ วันที่    20  มีนาคม พ.ศ. ๒๕63

 
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563 • การดู 254 ครั้ง
 
ย้อนกลับ