ดอกสัก

รวมข่าวทั้งหมด


ทั้งหมด 1646 รายการ
 
 
ลงพื้นที่ ณ จังหวัดลำพูน เพื่อประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการร่วมกันในการจัดนิทรรศการวิถีชีวิตของไทลื้อในอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ
ลงพื้นที่ ณ จังหวัดลำพูน เพื่อประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการร่วมกันในการจัดนิทรรศการวิถีชีวิตของไทลื้อในอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่ ณ จังหวัดลำพูน เพื่อประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการร่วมกันในการจัดนิทรรศการวิถีชีวิตของไทลื้อในอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่สร้างจำลองมาจากเรือนไทลื้อหม่อนตุด ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และหารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำข้าวแคบ และน้ำถุ้ง ซึ่งเป็นสินค้าหลักที่สำคัญของชาวไทลื้อบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนในอนาคต
เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2563 • การดู 6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารสำนักฯ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักฯ และร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานของสำนักฯ  นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการพัฒนาเรือนล้านนาอาณานิคม(เรือนคิวริเปอล์) ฯ ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเรืองทรงอาณานิคมฯ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2563 • การดู 7 ครั้ง
งานดนตรีในสวน ครั้งที่ 4 “บุษบาบานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้านนา”
งานดนตรีในสวน ครั้งที่ 4 “บุษบาบานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้านนา”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เครือข่ายมะเร็งเต้านมเขตภาคเหนือตอนบน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานดนตรีในสวน ครั้งที่ 4 "บุษบาบานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้านนา" โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ ประธานเครือข่ายมะเร็งเต้านมเขตภาคเหนือตอนบน ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรณี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคุณณัฐพันธ์ นิมมานพัชรินทร์ ผู้จัดการบริษัทเอไซ จำกัด (ประเทศไทย) ร่วมกล่าวรายงาน โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุน และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนเครือข่ายมะเร็งเต้านมเขตภาคเหนือตอนบน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเสริมพลังให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างความรู้ทางด้านร่างกายและจิตใจ และเป็นการสร้างกิจกรรมให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ได้ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันให้มีกำลังใจที่ดีขึ้น และส่งผลที่ดีต่อร่างกาย ที่มารูปภาพ : Facebook Page Suandok Breast Cancer Network
เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2563 • การดู 21 ครั้ง
ประชุมเพื่อวางแผนการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา บูรณาการร่วมกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมเพื่อวางแผนการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา บูรณาการร่วมกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ชวยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาซึ่งเป็นแผนการบูรณาการร่วมกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการบูรณาการดังกล่าว ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563 • การดู 22 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 26 ประจำปี 2563 (จัดโย คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 26 ประจำปี 2563 (จัดโย คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จำลอง ดิษยวณิช กล่าวเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 26 ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 การฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 25 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันพิโมกข์มุข (ซอยวัดอุโมงค์) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดำเนินงานโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้หลักการและวิธีการเจริญภาวนาเพื่อพัฒนาสติ เชาวน์อารมณ์ จิตวิญญาณ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้
เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 • การดู 110 ครั้ง
เชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. หนึ่งในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น Museum Thailand Awards 2020
เชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. หนึ่งในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น Museum Thailand Awards 2020

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น Museum Thailand Awards 2020 ตั้งอยู่บนถนนคันคลองชลประทาน (ตรงข้ามตลาดต้นพยอม) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมและอนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณล้านนา ซึ่งมาจากกลุ่มชนคนไท (ไต) ในล้านนา (เรือนลุ่มแม่น้ำปิง) โดยเจ้าของเรือนและทายาทได้บริจาคไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย และนำมาปลูกสร้างใหม่ไว้ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และได้อนุรักษ์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเรือนทุกหลังให้คงสภาพเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด เรือนทุกหลังจะมีอายุเกือบร้อยปีและมากกว่าร้อยปี และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันตามยุคสมัยหรือช่วงเวลาที่ปลูกสร้าง นับได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นและประเทศชาติ ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดแสดงเรือนโบราณล้านนา 10 หลัง และยุ้งข้าวล้านนา 4 หลัง และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาที่สมบูรณ์ สำหรับการให้บริการแก่สาธารณชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ได้มาเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น และสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มคนไท (ไต) ในล้านนา พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ตั้งอยู่บนพื้นที่กลางแจ้งกว่า 7 ไร่  ในบริเวณโดยรอบจะมีต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ ทำให้มีบรรยากาศสงบและร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจหรือทำกิจกรรมต่างๆ ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ มองเห็น และสัมผัสรูปแบบและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเรือนโบราณทุกหลังอย่างใกล้ชิด และได้เรียนรู้ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งข้าวของ เครื่องมือเครื่องใช้ ภาพถ่าย และองค์ประกอบต่างๆ ของเรือนที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต ผู้เข้าชมจะสามารถจินตนาการและย้อนระลึกถึงความเป็นอยู่ของคนล้านนาผ่านเรือนโบราณ ประกอบด้วย 1. เรือนทรงอาณานิคม (ป๋าคิว) 2. เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา) 3. เรือนกาแล (อุ๊ยผัด) 4. เรือนกาแล (พญาวงศ์) 5. เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) 6. เรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ๊ยแก้ว) 7. เรือนพื้นถิ่นแม่แตง 8. เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) 9. เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง 10. เรือนเครื่องผูก รวมทั้งยุ้งข้าวสารภี ยุ้งข้าวเปลือย ยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์ (เลาหวัฒน์) และยุ้งข้าวป่าซาง (นันทขว้าง) พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ยังมีบริการด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายต่างๆ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้รับบริการทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การจัดบรรยายการสัมมนาทางวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (event) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ ประโยชน์ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อไปได้ วันเวลาเปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ : ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 -16.30 น. (ปิดทำการ ในวันหยุดนักขัตฤกษ์) อัตราค่าเข้าชม :           - บุคคลทั่วไป คนละ 20 บาท           - นักเรียน นักศึกษา และผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ 10 บาท           - พระภิกษุ และผู้มีอายุต่ำกว่า 10 ปี เข้าชมฟรี/ยกเว้นค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 053 943 625-6 การเดินทาง : พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ถนนคันคลองลประทาน (ตรงข้ามตลาดต้นพยอม/ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงตลาดต้นพยอม ประมาณ 50 เมตร) 
เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 • การดู 217 ครั้ง
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และนำความรู้มาบูรณาการกับเนื้อหาการเรียน นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแต้มสีลายคำ การปั้นดิน การประดิษฐ์ปืนผะลาบ และการสานปลาตะเพียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563
เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 • การดู 74 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 
เผยแพร่เมื่อ 13 ตุลาคม 2563 • การดู 31 ครั้ง
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ต่อเนื่องวันที่ 3
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ต่อเนื่องวันที่ 3

คณาจารย์จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และนำความรู้มาบูรณาการกับเนื้อหาการเรียน นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแต้มสีลายคำ การปั้นดิน การประดิษฐ์ปืนผะลาบ และการสานปลาตะเพียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563  
เผยแพร่เมื่อ 7 ตุลาคม 2563 • การดู 184 ครั้ง