การจัดประชุม สัมมนา

ให้บริการเช่าพื้นที่ห้องประชุม สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และการลงนาม ฯลฯ