ดอกสัก

เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร) - รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา