ดอกสัก

เรือนกาแล(พญาวงศ์) - รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา