ดอกสัก

เรือนกาแล(อุ๊ยผัด) - รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา