เลี้ยงผีเดือนเก้า

 
 

วีดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ล้านนา เรือง เลี้ยงผีเดือนเก้า วิทยากรโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ จัดทำและเผยแพร่โดย พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม 2563 • การดู 291 ครั้ง
 
ย้อนกลับ