ดอกสัก

คณะกรรมการบริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์  เศวตเศรนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ประธานกรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์: 053-943-621
อีเมล์: maisvet@gmail.com , vilawan.s@cmu.ac.th
ประวัติการทำงาน
รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
กรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์: 053-943-622
อีเมล์: m_manasam@hotmail.com , manop.mana@cmu.ac.th
ประวัติการทำงาน
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา
กรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์: 053 943 637
อีเมล์: thapanee.kr@cmu.ac.th
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์
เลขานุการคณะกรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์: 053 943 631
อีเมล์: pattama.j@cmu.ac.th