สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


spinner loadding
ตึกสำนักส่งเสริมสิลปวัฒนธรรม
การแสดงหุ่น
นักท่องเที่ยวต่างชาติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
 
 

เกี่ยวกับสำนัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจอันถูกต้อง เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศยกฐานะโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขึ้นเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 87 โดยจัดตั้งขึ้นตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มาตรา 7 คือ "...ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทำการ วิจัย ให้บริการแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม..." อ่านต่อ

 
สายตรงผู้บริหาร
 
ปฏิทินล้านนา 2563
ปฏิทินล้านนา 2563
 
ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 2563
ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 2563
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์
FM100 CMU มช.ล้านนาสร้างสรรค์

หลักสูตรระยะสั้น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
• พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ซี อาเซียน ออดิทอเรียม (C ASEAN Auditorium) อาคารไซเบอร์เวิลด์ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เข้ารับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ที่จัดขึ้นโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว โดยรางวัล Museum Thailand Awards 2020 จัดขึ้นโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการ และมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากล สำหรับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. จัดแสดงเรือนและอาคารโบราณซึ่งมาจากหลากกลุ่มชนคนไท (ไต) ในล้านนา (แถบลุ่มแม่น้ำปิง) เคลื่อนย้ายจากแหล่งปลูกสร้างเดิมมาจัดแสดงในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีความร่มรื่นของต้นไม้เก่าแก่นานาพรรณ โดยเรือนที่นำมาจัดแสดงได้รับการบริจาคจากทายาทเจ้าของเรือน โดยมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ทั้งนี้ เรือนแต่ละหลังที่ได้รับมาจะใช้วิธีการชะลอนำมาอนุรักษ์ซ่อมแซมและปลูกสร้างในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ซึ่งอยู่ในความดูแลของของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้คงสภาพโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเดิมมากที่สุด เรือนแต่ละหลังมีลักษณะเฉพาะและมีความต่างยุคสมัยในช่วงระยะเวลาที่ได้ปลูกสร้าง มีอายุประมาณเกือบและกว่าร้อยปี อันทรงคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม ดังนั้น การจัดแสดงฯ มีความประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น (แถบลุ่มแม่น้ำปิง) วิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในเรือนเหล่านี้ ผ่านการเข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาข้อมูลความรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มคนไท (ไต) ในล้านนา มาสัมผัส เรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ จากการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short course) และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับบริการสาธารณชน ทั้งจากสถาบันการศึกษา นักท่องเที่ยว และชุมชนในทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ยังมุ่งเน้นการดำเนินการบูรณาการกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ วารสารสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย   โดยพิพิธภัณฑ์มีจุดเด่นในเรื่องเรือนและอาคารโบราณ ซึ่งมาจากหลากกลุ่มชนคนไท (ไต) ในล้านนา (แถบลุ่มแม่น้ำปิง) การอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด และพัฒนาประยุกต์ต่อยอดองค์ความรู้ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะ และวัฒนธรรม ผ่านเรือนโบราณล้านนาของพิพิธภัณฑ์ฯ นิทรรศการ การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short course) และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (หัตถศิลป์ ศิลปกรรม ดนตรี อาหารการกิน การอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและการแต่งกาย ฯลฯ)       ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. สามารถติดต่อได้ที่ 053 943625-6    
การดู 552 ครั้ง • 17 กันยายน 2563
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020)  ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020)  ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
•      พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในการกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) มิวเซียมสยาม ในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะมีพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ซี อาเซียน ออดิทอเรียม (C Asean Auditorium) กรุงเทพฯ       ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับ
การดู 218 ครั้ง • 10 กันยายน 2563
 

ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับคุณ Lydia Barraza ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ให้การต้อนรับคุณ Lydia Barraza ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับคุณ Lydia Barraza ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ภายใต้ทุนรางวัล AFCP 2019 – 2021 ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
การดู 43 ครั้ง • 24 กันยายน 2563
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีคุณณิชกานต์ นันชัยวงศ์ และคุณอรุณี คำมาเร็ว ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ เป็นผู้ถ่ายทอดและให้ความรู้เรื่อง "เทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR)" เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และมีทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์จริงได้ ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.   News Clipping-> https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1463855/  
การดู 73 ครั้ง • 22 กันยายน 2563
 

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
• คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามโครงการบ่มเพาะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์และนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ไปพัฒนาการเรียนการสอน และการทำงานในอนาคต ในวันที่ 28 กันยายน 2563 
การดู 22 ครั้ง • 28 กันยายน 2563
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ (Subhashok The Arts Centre : S.A.C.) กรุงเทพฯ
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ (Subhashok The Arts Centre : S.A.C.) กรุงเทพฯ
• รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ (Subhashok The Arts Centre : S.A.C.) กรุงเทพฯ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ (จีน) ในอนาคต ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
การดู 75 ครั้ง • 21 กันยายน 2563