การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet

การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet และฝึกปฏิบัติด้านการเชิดหุ่นกระบอกล้านนา ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Puppet
เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2561 • การดู 9 ครั้ง
 
ย้อนกลับ