การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
 
สำนักส่งเสริมศลปวัฒนธรรม จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง และฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรม และทัศนศึกษางานประเพณีปอยหลวง โดยมีนายสนั่น ธรรมธิ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการทัศนศึกษางานประเพณีปอยหลวง ณ วัดประตูป่า ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และวัดประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
เผยแพร่เมื่อ 19 กุมพาพันธ์ 2561 • การดู 36 ครั้ง
 
ย้อนกลับ