การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์

การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Introduction to Thai Dancing and Thai Puppetry ให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
เผยแพร่เมื่อ 3 มกราคม 2561 • การดู 7 ครั้ง
 
ย้อนกลับ