การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560

การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีสั่งการระบบ CMU e Document โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากงานสารบรรณและธุรการกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ในการอบรมดังกล่าว ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ CMU e-Document เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกรฎาคม 2560 • การดู 9 ครั้ง
 
ย้อนกลับ